Y Tế

Enzyme là gì?

Theo định nghĩa, enzyme là “một chất đạm xúc tác các phản ứng sinh hóa học nhưng…